Η τεχνική εταιρία με την επωνυμία «ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ- ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕΕ» αποτελεί συνέχεια της εταιρίας «ΚΤΙΟΡΙΟΔΟΜΗ- ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ», η οποία δραστηριοποιείται στον κατασκευαστικό χώρο από το 1989

Εδρεύει στον Πύργο- Ηλείας, στην Μπελούση 04, σε ιδιόκτητα γραφεία

Διευθύνεται από τον Παναγιώτη Διαμαντόπουλο και είναι στελεχωμένη με μόνιμο και έμπειρο μελετητικό και εργοταξιακό προσωπικό.

Δραστηριότητα της τεχνικής εταιρίας αποτελεί η κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Συνεργάζεται με τις μεγαλύτερες τεχνικές εργοληπτικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και περαιώνει επιτυχώς μια σειρά από σημαντικά έργα

Διαθέτει άριστο τεχνολογικό εξοπλισμό ενώ παρακολουθεί ανελλιπώς τις νέες τεχνολογίες, ανανεώνει και εμπλουτίζει την υποδομή και τον εξοπλισμό της με σύγχρονα συστήματα

Δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στον παράγοντα «άνθρωπο» που παραμένει ο κύριος συντελεστής της ανοδικής πορείας της, φροντίζει τη σύναψη και διατήρηση μονίμων και διαχρονικών σχέσεων με το εργατοτεχνικό προσωπικό της, τη συνεχή και εξειδικευμένη επιμόρφωση των στελεχών της με σεμινάρια που η ίδια οργανώνει και προσφέρει

            Από το έτος 2002 η εταιρία δραστηριοποιείται και στην αγορά και πώληση ακινήτων. Σε ιδιόκτητα οικόπεδα έχει κατασκευάσει:

  • Ένα συγκρότημα κατοικιών στην περιοχή της Ν. Πεντέλης- Αττικής, συνολικής έκτασης 360 τμ2
  • Μία πολυκατοικία στον Πύργο- Ηλείας συνολικής επιφάνειας 1.157 τμ2
  • Μία πολυκατοικία στον Πύργο- Ηλείας συνολικής επιφάνειας 1.600 τμ2