Η εταιρία ΑΦΟΙ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΙ «ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ Α.Τ.Ε.Ε» προκειμένου να εκσυγχρονίσει τον εξοπλισμό της σύμφωνα με τους τελευταίους  κανόνες της τεχνολογίας, έχει συνεργαστεί με την γερμανική εταιρεία PERI G mbH παραγωγής συστημάτων μεταλλοτύπων , ξυλοτύπων και ικριωμάτων  υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας, τα οποία εξασφαλίζουν μείωση του χρόνου κατασκευής, σημαντική διαφορά στην ποιότητα της επιφάνειας σκυροδέματος και τη γεωμετρική ακρίβεια των δομικών στοιχείων.

Μερικά από τα συστήματα  PERI  που διαθέτει ιδιόκτητα η εταιρεία μας είναι :

  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΓΙΑ ΤΟΙΧΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΑ  τύπου  TRIO Ισχυρό και ευέλικτο σύστημα μορφής πανέλων, ιδανικό για υψηλής ποιότητας και τέλειας επιπεδότητας επιφανειών σκυροδέματος. Οι σφικτήρες BFD εξασφαλίζουν την ταυτόχρονη σύσφιξη –ευθυγράμμιση και κατακορυφότητα. Κατάλληλο για ενιαίες σκυροδετήσεις άνω των 15-20 μμ ύψους καθώς προσφέρουν επιτρεπόμενη πίεση μπετόν άνω των 80 ΚΝ / m2
  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΑ  ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΔΑΠΕΔΩΝ  FB 180-3 Συστήματα δαπέδων εργασίας πλάτους 1.80 μμ  που αγκυρώνονται εντός του σκυροδέματος , ενδιάμεσα δάπεδα και  γωνιακά με μορφή προβόλου  για εργασίες κατά μήκος των τοίχων προς επιτάχυνση των εργασιών. Προσφέρονται για την ασφαλή πρόσβαση και στήριξη πανέλων σε επαναλαμβανόμενες σκυροδετήσεις καθ’ ύψος (αναρρίχηση) .
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΕΩΝ ΠΛΑΚΩΝ  GT.24 & VT.20Από  ξυλοδοκούς με ειδικό δικτύωμα υψηλής αντοχής προσφέροντας την δυνατότητα ενιαίων σκυροδετήσεων μεγάλων ανοιγμάτων και φορτίων Εξασφαλίζουν  την δυνατότητα αραίωσης στην υποστύλωση προς όφελος χώρου και χρόνου.
  • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΛΛΟΤΥΠΩΝ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥΣ ΔΟΚΟΥΣ ΑΚΑΜΨΙΑΣ
  • ΣΥΓΧΡΟΝΑ  ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΡΡΙΧΟΜΕΝΩΝ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ 

Σήμερα ο ιδιόκτητος εξοπλισμός της εταιρείας με συστήματα  PERI είναι ικανός να καλύψει επιφάνεια άνω των 3.600 m 2

Πέραν δε αυτών, λόγω  της μακροχρόνιας και αρμονικής σχέσης μας με την  PERI  είμαστε  σε θέση να καλύψουμε  τις οποιεσδήποτε απρόβλεπτες ανάγκες άμεσα με επιπρόσθετο  εξοπλισμό.       

Επίσης ο ως άνω εξοπλισμός μας τυποποιημένων συστημάτων ενισχύεται και υποστηρίζεται από μεταλλοτύπους ειδικών αρθρώσεων τύπου ΠΑΦΙΛΗ, διεθνών προδιαγραφών, με δυνατότητα αυτόνομης κάλυψης άνω των 1.200 m 2

Πέραν του ανωτέρω εξοπλισμού η ««ΕΡΓΟΔΟΜΙΚΗ  Α.Τ.Ε.Ε » διαθέτει ιδιόκτητο εξοπλισμό συμβατικών συστημάτων υποστυλώσεως και ξυλοτύπου από μεταλλικές σκαλωσιές (πλαίσια – χιαστί – γρύλους- συνδέσμους – σωλήνες κοκ)  βαρέως και ημιβαρέως τύπου εναρμονισμένο με τα ευρωπαϊκά πρότυπα  (CEN) και τις διεθνείς προδιαγραφές, με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά  δοκιμών και καταλληλότητας  κατά ELOT 495  &  ELOT  555, των διεθνώς αναγνωρισμένων κατασκευαστικών εταιρειών «ΒΙΟΣΩΛ» και «ΠΑΦΙΛΗ» με δυνατότητα κάλυψης  συνολικής επιφάνειας άνω των  25.000 m 2

Τέλος δε ο ποιο πάνω εξοπλισμός υποστηρίζεται και ολοκληρώνεται με την διάθεση παντός τύπου συμβατικού ξυλοτύπου (μαδέρια – λατάκια – σανίδες – μπετοφόρμ – μπετοφίλμ κοκ) που διατηρείται σε άριστη ποιότητα και ανανεώνεται συνεχώς, ώστε να επιτυγχάνεται η άριστη ποιότητα των σκυροδετούμενων επιφανειών, δυνάμενη να ανταποκριθεί ταυτόχρονα σε απαιτήσεις άνω των   45.000   m 2  .